Een paar weetjes over sigarettenpeuken

Onder sigarettenpeuk verstaan we, wat overblijft van een gerookte sigaret. Een sigarettenpeuk doet er gemiddeld 12 jaar over om te worden afgbroken en geldt als gevaarlijk afval. Meer info (in Frans)

Sigarettenpeuken en batterijen, andere samenstelling maar dezelfde schade

Batterijen en sigarettenpeuken bevatten chemische en toxische stoffen zoals arsenicum, zware metalen (kwik, lood, cadmium), polycyclische aromatische koolwaterstoffen en ammoniak. (https://www.bruxelles.be/cendrierBXL).

Wist je dat ?

Sommige van deze stoffen zijn volgens de WHO ‘zeer zorgwekkend voor de gezondheid’.
Arsenicum is kankerverwekkend voor de mens, blootstelling aan cadmium (ook ingedeeld als kankerverwekkende stof) is schadelijk voor de nieren.
Lood heeft neurologische en gedragsmatige effecten.
Kwik heeft schadelijke effecten op de spijsvertering, het zenuwstelsel, de ademhalingsorganen en de nieren. Batterijen en sigarettenpeuken hebben nog iets gemeen: ze vervuilen honderden liters water. Een sigarettenpeuk kan tot 500 liter water vervuilen, een batterij tot 400 liter water.

Sigarettenpeuken en biodiversiteit

Verontreiniging ontstaat door infiltratie in de bodem. Doorlatende bodems absorberen het vervuilde water, dat vervolgens niet in de waterzuiveringsstations maar wel in het grondwater terechtkomt. Door het beleid van de gemeente Sint-Gillis om de bodems te ontharden, zal dat probleem er in de toekomst waarschijnlijk nog groter op worden. Tegelijk kan een op straat gegooide sigarettenpeuk ook lang onderweg zijn. De peuk wordt meegevoerd door regen en wind, komt in de riolen terecht, zet zijn reis verder in de waterlopen om uiteindelijk in zee te belanden. De levende wezens die er wonen worden rechtstreeks getroffen door de schadelijke stoffen van sigarettenpeuken. Soorten krijgen deze giftige en chemische stoffen binnen. Wanneer die op hun beurt door andere, grotere soorten worden opgegeten, stapelen deze stoffen zich op elk volgend niveau in de voedselketen op (cf. onderstaand schema). Aan de top van deze voedselketen staat de mens, die deze met giftige stoffen verzadigde organismen consumeert. Het komt er dus op neer dat we, door onze sigarettenpeuken op de grond te gooien, onszelf vergiftigen.


Titel: Bioaccumulatie van chemische en toxische stoffen in de aquatische voedselketen/Source : https://www.science-environnement.com/glossaire/bioamplification/ 

De gezondheidsrisico’s zijn gewijzigde genetica, gewijzgde hersenontwikkeling en gewijzgde ademhalingsfrequenties.
Sigarettenpeuken op straat gooien heeft ook gevolgen voor de gezondheid van vogels. Sommige vogels halen uit de peuken deeltjes die ze gebruiken als isolatie voor hun nesten. Zo worden ze dus blootgesteld aan de giftige stoffen die in sigarettenpeuken zitten.

Sigarettenpeuken in openbare ruimte

Zoals je weet, zijn kinderen echte speelvogels en hebben ze de neiging dingen in hun mond te stoppen. Een ander risico is dat kinderen met de sigarettenrestjes spelen en ze in hun mond stoppen, wat gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Een kind absorbeert een ingenomen stof 5 keer meer dan een volwassene. Een sigaret bevat tussen 9 en 30 mg nicotine. Na inname bij kinderen bedraagt de dodelijke dosis 40 tot 60 mg. Een kind dat drie of meer peuken inslikt moet opgenomen worden in het ziekenhuis.